دانلود رایگان


بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستاناین فایل که به بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 76 صفحه می باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل ۲۷۳/۱ از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول ۶۷۶/۲ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد.

مقدمه
تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.

بیان مسأله:
ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، ۱۳۸۳).
اهداف تحقیق:
هدف تحقیق در تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین نوجوانان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است و اینکه آیا بین سبکهای دلبستگی و اضطراب رابطه وجود دارد آیا پیوند عاطفی عمیقی که افراد دیگر در زندگی برقرار می کنند می تواند در کاهش یا افزایش اضطراب تأثیر داشته باشد، آیا احساس شعف و نشاط می توان دلبستگی را بیشتر کند یا نه؟
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم
سبکهای دلبستگی : عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم ، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم.احساس آرامش کنیم و در آخر عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون سبکهای دلبستگی بدست آورده اند.
پیشینه و ادبیات تحقیق
در دوران بلوغ ، نوجوان بیش از هر دوره دیگر از زندگی اش دستخوش هجوم احساسات است و دگرگونیها ، التهابها، اضطرابها و جلوه های غیرمعمول و ظاهراً غیرعادی در او ظاهر می شود.اما هیچ جلوه ای از جلوه های نوجوانی بی معنی، بی هدف و بیهوده نیست و اگر بزرگسالان را دچار خشم و ناراحتی می کند.دلیلش عدم آشنایی آنان با فلسفه وجود این گونه رفتارهای نوجوان است؛ در حالی که بسیاری از این رفتارها نیازمند عکس العمل پسندیده و مناسب از سوی والدین و مربیان می باشد.
علل بروز و ریشه های اضطراب
در مورد علل ایجاد اضطراب نمی توان با قاطعیت سخن گفت، شواهدی وجود دارد که استعداد به اضطراب در دوران رشد قبل از تولد پیدا می شود.اوتورانک ضربه تولد را علت اولیه اضطراب تلقی می کرد.نظریه روانکاوی بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاکید می کند.ضربه هیجانی حاصل از جداییها نیز منبع اصلی اضطراب تلقی شده است.پاسخ اضطراب را برخی از محققان به عنوان پاسخی یاد گرفته تلقی می کنند.(راو به نقل از وهاب زاده ۱۳۸۰).
آثار و علایم اضطراب
اضطراب هم جسم و هم ذهن انسان را تحت تأثیر قرار می دهد.در واقع ، اعم از اینکه اضطراب به کودک با بزرگسال ، مرد یا زن، انسان شاغل یا بیکار، و مانند آن مربوط باشد، آثار و علایم آن تقریباً در نزد همه یکسان است با این تفاوت که هر کس با توجه به ویژگی های شخصیت خود در ابراز این علایم با دیگری تفاوت دارد.بعضی از افراد فقط عکس العملهای رفتاری نشان می دهند.مثل مواظبت بیش از حد، تحریک پذیری، بیقراری، وابستگی مفرط، اشتغال خاطر یا محدود شدن فعالیت و تمرکز حواس و بعضیها بیشتر واکنشهای احشایی در یک یا چند دستگاه بدنی دارد.(راو به نقل از وهاب زاده، ۱۳۸۰)
علایم روانی
علایم ادراکی اضطراب شامل نگرانی، ترس ، حواس پرتی، بیخوابی، بی حوصلگی، و تحریک پذیری می باشد( احمدی ۱۳۸۰) و تظاهرات روانی اضطراب عبارتند از: احساس تشویش و درک این ناراحتی توسط قشر مخ، بنابراین شامل شناخت پاسخهای فیزیولوژیک و نیز با خبر شدن از تشویق است.

فهرست مطالب
چکیده: ۳
فصل اول.. ۵
کلیات تحقیق.. ۵
مقدمه: ۵
بیان مسأله: ۷
سئوال مسأله: ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷
اهداف تحقیق: ۸
فرضیه تحقیق: ۹
تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم.. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۱
۱- تعریف اضطراب… ۱۱
۲- علل بروز و ریشه های اضطراب… ۱۳
۳- آثار و علایم اضطراب… ۱۵
۴- انواع اضطراب… ۲۱
۵- نقش اضطراب… ۲۲
۷- رابطه اضطراب با جنس…. ۲۴
۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب… ۲۶
تأثیرپذیری روان برشیوه دلبستگی.. ۳۱
نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی.. ۳۳
شیوه های دلبستگی.. ۳۵
رضایت مندی از ارتباط.. ۳۸
“اضطراب دلبستگی” چیست؟. ۴۰
تعریف دلبستگی.. ۴۱
نظریه فروید در مورد دلبستگی.. ۴۲
کردار شناختی دلبستگی.. ۴۳
مراحل دلبستگی.. ۴۴
مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی ) ۴۴
مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی) ۴۴
مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی) ۴۵
آشنایی با اضطراب… ۴۶
اضطراب طبیعی.. ۴۶
تفکیک ترس از اظطراب… ۴۶
تظاهرات محیطی اضطراب : ۴۷
آیا اظطراب انطباقی است ؟. ۴۸
علائم اضطراب… ۴۹
فصل سوم. ۵۱
تعیین روش تحقیق.. ۵۱
جامعه مورد مطالعه: ۵۱
ابزار اندازه گیری در تحقیق.. ۵۲
روش تحقیق.. ۵۳
روش آماری مربوط به فرضیه. ۵۳
فصل چهارم. ۵۴
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۵۴
مقدمه: ۵۴
فرمول.. ۶۰
فصل پنجم.. ۶۲
بحث و نتیجه گیری.. ۶۲
بحث و نتیجه گیری.. ۶۲
پیشنهادات… ۶۴
محدودیت ها: ۶۵
منابع و مآخذ: ۶۶
منابع: ۶۸بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان


تحقیق بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان


پروژه بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان


مقاله ب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي سبكهاي دلبستگي و اضطراب در دانش آموزان

دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان سال سوم دبيرستان شهر ابهر - شامل : چکیده فارسی، فهرست مطالب، منابع فارسی و لاتین

پایان نامه بررسي سبكهاي دلبستگي و اضطراب در دانش آموزان

رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب,پایان نامه بررسي سبكهاي دلبستگي و اضطراب در دانش آموزان,دانلود پایان نامه,پروپوزال,کارشناسی,ارشد,word,رشته روانشناسی,رشته علوم تربیتی,پایان نامه بررسي سبكهاي دلبستگي و اضطراب,دانش ...

بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان

تمامی فايل های آپادانا، توسط کاربران آپلود می شود. اگر در فايلی تخلفی مشاهده کرديد و يا مالک فایلی بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با 09399483278 تماس بگيريد.

سوالات ارشد سراسری کد 1303-مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات سالهای 93، 94، 95 و 96 +پاسخنا

مجموعه کامل از دعای های دفع چشم زخم(چشم خوردن)

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری)

بررسي رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعيت

پاورپوینت خرید سخت افزار ها

فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم - ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش

اصول دين

بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله

بررسي علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي

پاورپوینت ساختمان پوست